P240409_17.51.JPG 

                                                                       選擇不同的人事物 選你愛看的電影 愛聽的音樂 愛吃的東西..

                                                              人可以擁有很多選擇. 愛一個人的根本如果是選擇 那愛上一個人是容易的.

keiko740511 發表在 痞客邦 留言(34) 人氣()